תקנון שירות Salepoint מבית חברת קיווי תוכנה.

שירות Salepoint הוא שירות השכרת חנויות וירטואליות מבית  קיווי תוכנה שירות הכולל אחסון בחבילה אחת, תמורת תשלום חודשי קבוע.
תקנון זה בא לפרט את הזכויות והחובות של שירות Salepoint כלפי משתמשיו, וכן כל לקוח בעת הקמת חנות וירטואלית מאשר ומסכים לתנאים אלו

א. הקדמה

 1. שירות Salepoint מבית הינו מוצר בלעדי של חברת קיווי תוכנה .
 2. שירות Salepoint יקרא להלן "SP".
 3. המשתמש בשירותי SP ייקרא להלן "המשתמש".
 4. אתר מסחר אלקטרוני המסופק על ידי SP למשתמש יקרא להלן "החנות הוירטואלית".
 5. תוכנת מג'נטו (Magento) הינה תוכנת קוד פתוח, ואין לחברת קיווי תוכנה ו/או לשירות SP שום אחריות על תקינותו ותפקודו.
 6. השימוש בשירותי SP כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהסכם ההתקשרות בין הצדדים. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השכרת הממשק לניהול חנות וירטואלית ו/או שימוש באחד משירותי SP מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
 7. חברת קיווי תוכנה ושירות SP רשאים לשנות, להתאים, לנסח מחדש, ולשכתב תקנון זה או כל חלק ממנו בכל זמן שהוא. התקנון הינו תקף הן עבור לקוחות הרשומים לשירות SP והן עבור לקוחות חדשים המצטרפים לשירות SP.
 8. כל סתירה בין הוראות תקנון זה ובין מצג ו/או פרוספקט ו/או כל מסמך אחר מטעם SP – הוראות תקנון זה גוברות.
 9. האמור בתקנון וחוזה שרות זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ב. התקשרות קיווי תוכנה

 1. SP  עוסקת במתן השירותים הבאים:
 2. סיוע והקמת אתרי אינטרנט ואתרי מסחר אלקטרוני.
 3. השכרת ממשק לניהול אתר מסוג מג'נטו באינטרנט, בתשלום חודשי קבוע שיקבע מעת לעת על ידי SP. הלקוח רשאי להשתמש בתבנית עיצוב בסיסית הניתנת לבחירה בעת רכישת החנות הוירטואלית. התבנית מותקנת יחד עם הממשק כברירת מחדל.
 4. תמיכה ללקוחות החנות הוירטואלית באמצעות דואר אלקטרוני (E-Mail), או באמצעות מערכת תקשורת לקוחות בשעות הפעילות המוגדרות.
 5. אספקת שירותים משלימים לחנויות וירטואליות: עיצוב, עריכת תוכן, תכנות מותאם אישית, ייעוץ והכוונה בנושאי מסחר אלקטרוני ועוד.
 6. שירותי בניית חנויות המוגדרים "שירותי פרימיום", וכוללים הטמעה אישית של תבניות עיצוב ייחודיות ופיתוח אישי של החנות לטעמו של הלקוח. במקרה כזה תידון SP מול הלקוח ישירות בחוזה שירות נפרד אשר יגדיר את היקף ומחיר הפרויקט, אך עדיין יהיה כפוף לדין תקנון זה.
 7. כל השירותים הנקובים בסעיף 4 לעיל ייקראו "שירות- "SPחברת קיווי תוכנה רשאית להוסיף או לגרוע ממתן שירותים אלו, לפי שיקול דעתה.
 8. המשתמש המצטרף לשירות אחד או יותר מהשירותים אותם מציעה SP בכפוף להסכם התקשרות הסכם השירות יהווה החוזה התקשרות בהעדר אחד כזה  תקנון שירות זה יהווה חוזה ההתקשרות.
 9. התשלום עבור שירותי SP יתבצע בכרטיס אשראי בכפוף להרשמה לאזור הלקוחות של SP. לאחר הרישום ישלחו למשתמש פרטי ההתחברות לדואר האלקטרוני שסופק בעת ההרשמה.
 10. התשלום עבור השירות מתבצע דרך פורטל הלקוחות בצורה מאובטחת.
 11. התשלום עבור שירות SP הינו תשלום שכירות חודשי כאשר סכום התשלום הינו בכפוף לחבילת האחסון אליה  הצטרף.
 12. בכול הצטרפות לשירות ניתנים ללקוח 14 ימים לבחינת התאמת המערכת לצרכיו בטווח זמן זה הלקוח אינו מחויב לתקופת התקשרות והוא יכול לעזוב ללא תשלום נוסף.
 13. תקופת התחייבות- במידה וחלפו 14 יום מרגע הקמת החנות והלקוח לא הודיע לקיווי תוכנה – בפקס  03-6051212 או בעזרת עמוד צור קשר באתר כי הוא מעוניין לבטל את ההתקשרות, תחל מהיום ה-15 תחל על הלקוח תקופת התחייבות ל-24 חודשים כאשר בתקופה זו יהיה עליו לשלם את סכום האחסון בתואם לחבילת האחסון שרכש וזאת עד תום 24 חודשים מרגע הקמת החנות וזאת בכול מקרה גם אם יבחר לא להפעיל אותה בתקופה זו.
 14. במקרה בו הלקוח בחר בחבילת אחסון חינם ל14 יום לשם התנסות במערכת, במקרה זה הלקוח אינו  צריך להודיע על הפסקת השירות, השירות יופסק אוטומטית אם לא ישלם על החנות באמצעות כרטיס אשראי והלקוח לא יכנס לתקופת ההתחייבות.
 15. במידה והלקוח בוחר להקים יותר מחנות אחת, עבור כל חנות שהקים יחול הסכם זה על אותה חנות מיום הקמתה.
 16. משתמש אשר שוכר את הממשק לניהול אתר זכאי לתמיכה למשך כל תקופת השכירות, לרבות אחסנה בשרת SP.
 17. התמיכה מתבססת על תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני (E-Mail), או ע"י מערכת קשרי לקוחות באתר אשר קיבל את הפרטים להתחברות אליה עם ההצטרפות לשירות בשעות הפעילות המוגדרות.
 18. למשתמש תינתן תמיכה לחנות הוירטואלית אותה רכש בלבד. לא תינתן תמיכה בנושאים אחרים אשר אינם קשורים לשירות SP באופן ישיר.
 19. שירות SP ייתן מענה לכל שאלה שתהיה למשתמש בנוגע לחנות הוירטואלית, בהתאם להגבלות המפורטות בתקנון זה.
 20. באתרים נבנו באמצעות שירות SP יופיע כיתוב ולוגו זכויות יוצרים של SP בתחתית הדף ללא כל תמורה.
 1. הוספת שטח אחסון לחבילה:
 2. נפח אחסון החבילה הבסיסית נקבע מעת לעת על ידי SP. במידה וירצה הלקוח יוכל להרחיב את נפח אחסון החבילה על מנת שתתאים לצרכיו.
 3. מחיר הרחבת שטח האחסון יפורסם מעת לעת על ידי SP.
 4. שטח האחסון מכיל גם את קבצי המערכת, כולל קבצי דינמיים המוגדרים על ידי המערכת, ותופסים גם הם מקום על שטח האחסון.
 5.  SP שומרת לעצמה את הזכות להפנות לקוח לשירות אחסון ייעודי (שרת או VPS) במידה ודרישות החנות הוירטואלית של הלקוח יפריעו לתפקודן השוטף של החנויות המתארחות על השרת השיתופי. במקרה כזה לא יהיו ללקוח שום דרישות, טענות או תביעות הנובעות כתוצאה מפעולת העברת האתר שלו לשרת אחר. במקרה כזה תעשה SP כמיטב יכולתה על מנת לסייע בהעברת האתר לשרת אחר.
 6. רישום domain (שם מתחם) – SP תאפשר הפנייה או העברה של דומיין לחשבון האירוח של המשתמש על  ידי חיבור לצד שלישי המבצע את הנפקת הדומיין בפועל. ל-SP לא תהיה שום אחריות כלפי המשתמש או כלפי מי מטעמו בכל נושא הקשור לדומיין, רכישתו, עלותו ותחזוקתו. שירות זה ניתן כ"שירות משלים". בכל מקרה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור קניית שם דומיין ולא ניתן יהיה לבטל את הפעולה.

ג. הגבלת השימוש

 1. המשתמש בשירות ובממשק לניהול אתר באינטרנט אינו מורשה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל חומר שהוא במסגרת השירות.
 2. כתנאי לשימוש בשירותי SP מתחייב המשתמש כלפי SP שלא לעשות שימוש באתר SP ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.
 3. הזכות לשימוש בשירות SP כפופה לחוקי מדינת ישראל ודיניה. חל איסור מוחלט על שימוש בשירות בדרך שיש בה כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק והמשתמש מצהיר כי לא יפגע בזכויות הקניין הרוחני של  גופים ו/או משתמשים אחרים באינטרנט.
 4. לא יעשה שימוש בשירות לאתר אשר יש בו אופי מיני ו/או פורנוגרפי שבו קיים ניצול ילדים מכל סוג שהוא או הצגת מעשים או פעולות שיש בהם לכאורה כדי עבירה על החוק.
 5. בכל מקרה בו קיימת כוונה לעשות שימוש בשירות SP לצורך אתר מיני או פורנוגרפי המיועד למבוגרים ועונה על דרישות החוק – יש צורך לקבל את הסכמת SP מראש.
 6. חל איסור לעשות שימוש בשירותי SP למטרת פעילות או איחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם וחל איסור להפיץ תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל אמצעי אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור. SP תהיה רשאית לפנות אל המשתמש בדרישה להפסקת הפרסום כאמור ולהפסיק את פעילותו של אותו אתר או לבטל לחלוטין את ההתקשרות עמו.
 7. חל איסור לעשות שימוש בשירות או בחנות הוירטואלית לצורך הפצת דואר המוני המוגדר כ-spam (דואר זבל) שיש בו כדי לפגוע בקהילת הגולשים. לרבות שליחת spam משרת חיצוני לצורך פרסום אתרך.
 8. חל איסור לעשות שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית, בלתי חוקית, או כזו הבאה לפגוע ב- SP ובשירותים שהיא מספקת.
 9. המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם SP בכל הנוגע להסכם ההתקשרות, מטרותיו ותקנון השירות.

ד. אחריות

 1. המשתמש מצהיר כי בדק את השירות שמספקת SP בטרם ההתקשרות ומצא כי SP מתאימה לצרכיו ולשימושיו. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS") ו-SP לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו ש-SP אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים אותם היא מספקת והוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בהם.
 2.  SP אינה אחראית בשום אופן למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים ע"י המשתמש באתר שבנה ו/או לכל מצג שנעשה באתר המשתמש. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים ו/או עסקאות מכל סוג שהן חלה על המשתמש.
 3. בשום נסיבות לא תחול על SP ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בממשק לניהול אתר באינטרנט או בשירותים הנוספים הניתנים על ידי SP, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בהם, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות הממשק לניהול אתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בממשק לניהול אתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות  מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל-SP ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 4. למען הסר ספק, המשתמש הינו אחראי בלעדי כלפי מנהליו ו/או עובדיו ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם וגוף אחר (להלן: "צדדים שלישיים") בכל הנוגע לאתר שהמשתמש בונה ומציג את שרותיו בו. SP לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא כלפי צדדים שלישיים אלה בשום אופן שהוא. לו תיתבע SP ע"י צד שלישי כלשהו בגין השימוש באתר, המשתמש יהיה חייב לפצות את SP על מלוא הנזק שנגרם לה, לרבות הוצאות משפטיות.
 5. במסגרת השימוש בממשק לניהול אתר יהיה על המשתמש לבחור סיסמה ושם משתמש. המשתמש הינו האחראי הבלעדי על שמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון הנ"ל. יתר על כן, המשתמש הינו האחראי הבלעדי על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלו. SP לא תישא באחריות לכל אובדן העשוי להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמה או בחשבון שלו, בין אם בידיעתו, ובין אם לאו.
 6. SP  רשאית לסגור את אתרי הלקוחות (החנויות הוירטואליות של המשתמשים) ולשנות מעת לעת את מבנהם, מראיתם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בהם וזאת תוך הודעה מראש למשתמש ע"י אי מייל. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי SP בקשר לכך. SP רשאית להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה בתוכנה אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.
 7. המשתמש יפצה את SP, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 8. השירות ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"), בכפוף לתנאי ההתקשרות בין SP ובין המשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי SP ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 9. SP מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של המשתמש ולאבטח את התוכנה ואת האחסנה בשרת המרכזי, אך אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי SP, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל SP, מי מספקיה ו/או מי מטעמה. מובהר בזאת כי במקרים כגון אלו, לא תהיה SP אחראית בשום צורה ואופן כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים, והמשתמש ו/או צד שלישי מוותר בזאת מראש על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מ-SP.
 10. תכני המשתמש הכלולים בחנות הוירטואלית יגובו ע"י הלקוח ובאחריות אלא אם הזמין ושילם על שירותי גיבוי מעבר לעלות האחסון . ל-SP אין אחריות על תקינות הגיבויים ו/או היכולת לשחזר מהם מידע. במידה ו-SP נדרשת לשחזר מידע מגיבוי עקב אובדן מידע של המשתמש, הגיבויים ניתנים ככלי עזר כמות-שהם (AS-IS) לצורך התאוששות מאובדן מידע ואינם באחריות SP.
 11. שירות SP לא יהיה אחראי על התקנה ו/או שימוש שהתבצעו על ידי המשתמש באופן עצמאי.
 12.  SP רשאית להנחות או להעביר בדרך אחרת את זכויותיה או ליתן שירות על פי הסכם זה באמצעות קבלני משנה, מבלי לגרוע מחיוביה כלפי המשתמש. המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר בדרך אחרת הסכם זה וזכויותיו על פי הסכם זה.

ה. זכויות יוצרים

 1. ידוע למשתמש כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, קוד מקור, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בממשק לניהול אתר אינטרנט, באתרי SP ובשירות המספקת SP, מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני  מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן, המשתמש יהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של SP. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של SP, בכתב ומראש, פרט לשימוש המותר עפ"י התקנון והסכם ההתקשרות. המשתמש מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה, קוד מקור או חלק מקוד המקור של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

ו. שמירת סודיות

 1. בשרת SP מאוחסן מידע המאובטח ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות. SP עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשמור על פרטי לקוחות SP ועל פרטי פעולות שביצעו בו. יחד עם זאת, אין באפשרותה של SP להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי SP ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על-ידי אותם הגורמים. במקרה שתבוצע פעולה שכזו לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי SP.
 2. הפרטים האישיים שהמשתמש מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של SP. SP מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ו/ו לשרת ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד SP ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 3. SP לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, אלא במקרים הבאים:
 4. אם ביצע המשתמש פעולה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות SP או המשווקים.
 5. אם ביצע המשתמש או סייע בדרך כלשהי באמצעות האתר לעשיית מעשה לא חוקי.
 6. בכל מקרה בו תחויב SP למסור פרטי המשתמש מתוקף כל דין.
 7. נמסר לחברה צו שיפוטי המחייב את SP למסור פרטים אודות המשתמש ו/או כל מידע אחר, כפי שיפורט בצו.

ז. התקשרויות עם גורמים חיצוניים (צד שלישי)

 1. מעת לעת יובאו באתר לנוחיות הלקוחות שיתופי פעולה עסקיים עם גורמים נוספים בשוק על מנת להקל על תהליך הצטרפות המשתמש לעולם הוירטואלי. SP לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה מהתקשרות עם גורם זה והוא נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. SP מספקת שירותי ייעוץ והכוונה בתחום המסחר האלקטרוני, אין לראות בייעוץ זה משום המלצה ו-SP לא תהיה כל אחריות מול הלקוח בשום מקרה בכל הקשור לגורם צד שלישי.

ח. סיום התקשרות

 1. ללקוח ישנם 14 יום לבחון את המערכת באם היא מתאימה לצרכיו ובתקופה זו לא חלה עליו שום התחייבות.
 2. במידה ועברו 14 יום והלקוח לא הודיע לקיווי תוכנה במייל או בפקס או באמצעות טופס צור הקשר באתר כי הוא מעוניין בהפסקת ההתקשרות תחל תקופת התחייבות בת 24 חודשים בה יהיה הלקוח מחויב לשלם עבור שירותי אחסון החנות וזאת גם אם יבחר להפסיק את פעילות האתר במשך תקופת ההתחייבות, אלא אם נחתם בין הצדדים חוזה התקשרות המורה אחרת.
 3. בעת עזיבתו של לקוח את שירות SP, הלקוח יוכל לבצע יצוא של הנתונים מתוך פאנל הניהול של האתר על הלקוח האחריות לבחון בתקופת 14 הימים הראשונים את היצוא של הנתונים והתאמה לציפיותיו, במידה והלקוח רוכש תבנית עיצוב יחודית באחריותו לשמור עותק של התבנית כפי שרכש אותה.
 4. לקוח אינו זכאי לקבל אף אחד מהמודולים הקיימים בשירות SP, לרבות מודולי סליקה, התממשקות, תצוגה, מודולי ניהול, או כל מודול אחר אשר פותח ע"י SP ונכלל בחבילות השירות של SP.
 5. במידה ולקוח עוזב את שירות SP, לא תהיה לו כל טענה כלפי שירות SP לגבי תקינות האתר שלו לאחר העברתו לאחסון/שרת אחר.
 6. במידה ולקוח עבר לשירות אחר ואיננו יכול לנצל את היצוא של הנתונים כפי שביצע מתוך אתרו בשירות SP, ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי שירות SP בנוגע לכך. המודולים/הקוד/הטכנולוגיה הינם רכוש SP  ואינם ניתנים להעברה.
 7. דמי המנוי בשירות SP מתייחסים לחודש העוקב ולא לחודש שעבר.
 8. חידוש המנוי בתום התקופה יעשה לשנה נוספת באופן אוטומטי. אלא אם הלקוח הודיע בתקופה של 7 ימים לפני מועד החידוש , כל הודעה שתשלח באמצע התקופה לא תחשב הודעה שנמסרה.
 9. מקבל השירות שלא יסדיר התשלום בגין השרות מבעוד מועד יחויב בהפרשי ריבית והצמדה וכן הוצאות טיפול כפי שידרשו.

ט. שימוש ביכולות הקהילה של המג'נטו – Magento Connect

 1. SP  שומרת לעצמה את הזכות להגביל משתמש מלהתקין תוספות צד שלישי מתוך Magento Connect, רכיב בחנות בוירטואלית אשר מאפשר להתקין תוספות לחנות הוירטואלית.
 2. הגבלת Magento Connect נובעת מן הסיבות הבאות:
 3. אי-תאימות גירסת מערכת / תבנית עיצוב.
 4. חשש לפירצת אבטחה.
 5. חשש לפגיעה בביצועי השרת.
 6. כל סיבה אחרת שתימצא על ידי SP.
 7. איזור התקנת התוספות במערכת באמצעות Magento Connect יישאר כברירת מחדל סגור עבור המשתמש. המשתמש יוכל לפנות ולהתייעץ עם SP אודות ההרחבה שאותה הוא מעוניין להתקין. ל-SP קיים תמחור עבור התקנת רכיבים ותוספות צד-שלישי העומדים לרשות הלקוח במקרים אלו.

י. שינויים במראה תבנית האתר

 1. תמורת התשלום החודשי מקבל המשתמש את הזכות להשתמש בתבנית עיצוב מוכנה.
 2. במידה והמשתמש מעוניין בשינויים המוגדרים תכנותיים (נתון לשיקולה של SP) יתומחר השירות בנפרד מול הלקוח על פי מחירים שיפורסמו מעת לעת על ידי SP.
 3. למשתמש לא תינתן גישה אל תיקיית העיצוב של האתר לבצוע אי אילו שינויים שהוא מעוניין.

יא. דין ושיפוט

 1. הדין החל על ההתקשרות, השימוש בשירותי SP ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב  בלבד.
 2.  SP רשאית לפעול בכל האמצעים ולעשות שימוש בכל הסעדים המוקנים לה על פי כל חוק ועל פי כל דין במקרה בו יפר משתמש תנאי מתנאי התקנון ו/או הסכם ההתקשרות ו/או כל מסמך אחר מחייב בין הצדדים.
 3. אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה/ההשכרה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות התמיכה  Salepoint , בעניין הנהלת חשבונות ניתן ליצור קשר בימים א'–ה', בין השעות 9:00 – 17:00 באמצעות הטלפון: 0747-033363. או באמצעות טופס יצירת הקשר באתרנו.